Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

PROBUS BELGIË

PROBUS BELGIË - OPRICHTING C.I.C.

           Het "Centrum van informatie en coördinatie", afgekort CIC, werd opgericht in zijn huidige vorm in januari 2001 door Stany Verougstraete van de Dendermonde PROBUS club. Zoals de naam al suggereert, is het C.I.C. in de eerste plaats een centrum van informatie ten dienste van de clubs.

           Het Comité is samengesteld uit 7 leden: de nationale coördinator en 6 regionale coördinatoren (4 Nederlandse en 2 Franstalige). Binnen het C.I.C. zijn het aantal coördinatoren in verhouding tot het aantal clubs per regio.

           De nationale coördinator wordt geacht tweetalig te zijn. Het Comité komt ten minste 4 keer per jaar bijeen en de leden trachten alle vergaderingen bij te wonen.

COÖRDINATIE EN INFORMATIECENTRUM VAN PROBUS BELGIË

Afgekort: C.I.C. Probus Belgium (en Luxemburg) jan 2001

DOELSTELLINGEN VAN PROBUS


1. Het C.I.C. wordt niet beschouwd als een bestuur . Zoals uit de benaming blijkt is het C.I.C. in de eerste plaats een inlichtingscentrum ten diensten van de clubs en daarnaast een instelling die de coördinatie kan verzekeren bij grote manifestaties zoals bvb bij de organisatie van de Nationale Probusdag.

2. De Engelse term "Belgium" in de benaming werd, naar het voorbeeld van andere landen wereldwijd gebruikt bij het op internet brengen van PROBUS in België op volgend adres:

http://probus -belgium.org/

3. De leden van het voorlopig comité hebben de wens geuit hun diensten voorlopig aan te bieden tot 31-12-2001. Zij hebben allen jarenlange ervaring in het Probus gebeuren en zijn sterk gemotiveerd om PROBUS in de beste omstandigheden te begeleiden.
Op 01-01-2002 zullen minstens twee comitéleden ontslag nemen en zal aan de clubvoorzitters gevraagd worden, indien gewenst, een kandidaat te willen voorstellen om de ontslagnemende te kunnen vervangen. Teneinde de continuïteit en de goede werking van het C.I.C. te verzekeren blijven een deel van de huidige comitéleden in functie. De kandidaten zullen zich kenbaar maken bij de Nationale Coödinator. Van hen wordt verwacht dat zij zich gedurende ten minste twee jaar van diensten stellen van het comité.

4. Het C.I.C. zal alles in het werk stellen om de naam en het logo van PROBUS in België veilig te stellen.

5. Het C.I.C. zal de jaarlijkse uitgave verzorgen van een repertorium met nuttige adressen en andere gegevens betreffende de clubs , hun voorzitter en secretaris, dagen van vergaderingen, lokaal en datum van de bestuurswissel, Rotary contactpersoon en Rotary peterclub. Het C.I.C zal stevens alle wijzigingen stipt bijhouden.

6. Om de juistheid van het repertorium te waarborgen zal tijden de maand december aan de clubs gevraagd worden hun coördinaten aan het C.I.C. mee te delen, dat zo over correcte gegevens zal beschikken om in een "Up-to-date" lijst te worden opgenomen. Iedere club zal hiervan rond februari - maart gratis twee exemplaren ontvangen.

7. De autonomie van iedere club zal steeds worden gerespecteerd.Het C.I.C. zal bij de opstelling van een huishoudelijk reglement van de clubs niet tussenbeide komen en enkel een adviserende, nooit een een decreterende rol vervullen.

8. Het C.I.C kan de nodige informatie verstekken bij het oprichten van een nieuwe club.

9. Een lidgeld van 2.000 bef (20 Euro) per jaar en per club is door de meeste clubs aanvaard. Bij voldoende batig saldo kan et bedrag van het lidgeld worden verminderd. Er zal jaarlijks van de gemaakte onkosten en de staat van de rekeningen, verantwoording worden afgelegd. Deze stukken kunnen op eenvoudige aanvraag ter inzage worden gesteld van de clubs.

Het kapitaal van het C.I.C. wordt beheerd door de Voorzitter en een lid van de clubs.

10. PROBUS is uitsluitend een vriendenclub met interesse op verschillende vlakken, zoals cultuur, ontspanning, wetenschap, maatschappelijke beleving, e.a. maar geen serviceclub en kan het nooit worden.

Voor verdere informatie surf naar de website van Probus Belgium: